Privacyverklaring

SYMPL NV – B2B PRIVACY VERKLARING PLATFORM EN WEBSITE

Privacy Verklaring Platform en Website

Deze B2B privacy verklaring (de “B2B Verklaring”) is van toepassing op het interactief rekruteringsplatform (het “Platform”) en de website www.gosympl.com (de “Website”), eigendom van en uitgebaat door:

sympl NV
Broederminstraat 36D 2018 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer: 0644.814.329

hierna “sympl”, “wij” of “ons”

sympl vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil jou – als gebruiker van haar Platform en Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met jouw Persoonsgegevens en jouw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze B2B Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Jouw Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) en jouw privacy worden beschermd door sympl in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees deze B2B Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen jouw rechten beschreven, maar ook de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Door ons Platform en onze Website te gebruiken en jouw Persoonsgegevens mee te delen en akkoord te gaan met deze B2B Verklaring, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop sympl jouw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze B2B Verklaring is beschreven.

Wie verwerkt jouw Persoonsgegevens?

sympl is verantwoordelijk voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens die je via het Platform of de Website doorgeeft.

sympl heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) aangesteld, bij wie je steeds terecht kan voor vragen omtrent jouw privacy en de Verwerking van jouw Persoonsgegevens:

sympl NV
t.a.v. Data Protection Officer
Broederminstraat 36D 2018 Antwerpen
E-mail: mark@sympl.be
Tel.: 03-294.73.59

Welke gegevens worden verzameld en Verwerkt?

sympl verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die je gebruikt op het Platform of op de Website. Persoonsgegevens in deze B2B Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG. De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door sympl Verwerkt:


Informatie beschikbaar op social media en internet in het algemeen


Persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, foto’s, etc. beschikbaar op social media profielen of andere websites van de onderneming waar je bent tewerkgesteld

Contactgegevens

Persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, gsm-nummer, adres, geboortedatum, naam van de onderneming waarvoor je bent tewerkgesteld, functieomschrijving …

Technische informatie

Persoonsgegevens zoals gegevens over computers, telefoons of andere apparaten waarop je ons Platform of onze Website gebruikt, het IP adres, type browser, informatie over de locatie.

Geschiedenis en logs

Persoonsgegevens zoals gegevens over zoekopdrachten die uitgevoerd zijn op het Platform of op de Website, informatie omtrent jouw surfgedrag, datum en tijd dat het Platform of de Website bezocht werd, informatie over welke van onze e-mails je opent, op welke links in onze e-mails je klikt en wanneer je dit doet, informatie over het tijdstip van chatsessies en de respons tijd hierin, etc.

Cookies

Zie hiervoor onze Cookie Policy

Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

Het doel en de grondslag van de Verwerking van jouw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vind je een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij Verwerken.

Informatie beschikbaar op social media en internet in het algemeen

Doel

Jouw informatie beschikbaar op social media (en het internet in het algemeen) wordt verzameld om het voor sympl mogelijk te maken jou een zo goed mogelijke en gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden, voor communicatie- en marketingdoeleinden, etc.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Contactgegevens

Doel

Jouw contactgegevens worden door sympl gebruikt voor communicatie- en marketingdoeleinden, voor gepersonaliseerde dienstverlening (bijv. gepersonaliseerde e-mails, matching en targeting), etc.

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

Technische informatie

Doel

Jouw technische informatie wordt verzameld om het voor sympl mogelijk te maken haar Platform en Website te optimaliseren, haar Platform en Website verder af te stemmen op jouw gebruik, te zorgen voor een betere gebruikservaring en alle andere manieren om haar Platform en Website naar de toekomst toe te verbeteren, voor marketingdoeleinden, etc.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Geschiedenis en logs

Doel

Jouw geschiedenis en logs worden verzameld om het voor sympl mogelijk te maken haar Platform en Website te optimaliseren, verder af te stemmen op jouw gebruik, te zorgen voor een beter gebruikservaring en alle andere manieren om haar Platform en Website naar de toekomst toe te verbeteren, voor marketingdoeleinden, om het voor sympl mogelijk te maken jou te screenen voor een vacature en voor targeting.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor sympl belangrijk is om op basis van die informatie haar Platform en Website aan te passen en te verbeteren en ten aanzien van informatie verzameld op social media (en het internet in het algemeen) en persoonlijke kenmerken om de dienstverlening in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verder te personaliseren. Het gegeven dat sympl deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die je geeft is steeds vrij en je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft evenwel in geen enkel geval invloed op de Verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot Verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de Verwerking.

De Verwerking van bovengenoemde Persoonsgegevens door sympl en andere informatie die je vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is noodzakelijk gelet op de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. In het geval dat je weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal sympl haar verplichtingen (nl. het ter beschikking stellen van het Platform en/of de Website en het aanbieden van haar diensten via het Platform en/of de Website) niet kunnen nakomen en kan je geen gebruik maken van het Platform en/of de Website.

In het geval dat je ook niet-verplichte informatie invult op het Platform en/of de Website, zal sympl deze Persoonsgegevens ook Verwerken op grond van jouw verleende toestemming voor het verbeteren van het gebruik van het Platform en/of de Website.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en sympl is te allen tijde gerechtigd om jouw Persoonsgegevens te Verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt sympl jou zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze B2B Verklaring overeenkomstig artikel 9 kan zo een verwittiging uitmaken.

Direct marketing en profilering

sympl zal jouw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Op die manier kan sympl jou op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events edm. Je geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar je kan te allen tijde bezwaar maken tegen de Verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Profilering zal enkel plaatsvinden in het kader van dienstverlening van sympl en met het oog op direct marketing (nl. rekrutering)

Je hebt wat betreft deze direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing, te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar privacy@sympl.be.

Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

sympl ontvangt bepaalde van jouw Persoonsgegevens rechtstreeks van jou wanneer:

 • je interactief een registratieformulier invult of een ander contactformulier invult;

 • je gegevens aan ons verstrekt via een chatsessie met de bot op ons Platform of onze Website;

 • je video interviews geeft;

 • je ons jouw gegevens toestuurt;

 • je een contactformulier invult;

 • je je registreert en een account aanmaakt;

 • je gebruik maakt van het Platform en/of de Website;

 • via de chatfuncties;

 • via cookies of wanneer jouw browser bepaalde informatie meestuurt;

sympl ontvangt bepaalde van jouw Persoonsgegevens van derde partijen, bijvoorbeeld:

 • via de softwareleveranciers;

 • via social media;

 • via het internet in het algemeen.

sympl zal steeds op minimale wijze jouw Persoonsgegevens delen. Om echter jouw vraag of actie op het Platform en/of de Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat sympl Persoonsgegevens deelt met derden. Je geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om jouw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze B2B Verklaring.

Verwerkers en subverwerkers van sympl handelen onder verantwoordelijkheid van sympl. Indien sympl beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de Verwerking van jouw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen jouw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden om/voor:

 • jou in contact te brengen met een potentiële werknemers (met inbegrip van contractors, consultants, etc.);

 • het opslaan en Verwerken van jouw Persoonsgegevens;

 • het beantwoorden van jouw vragen op het Platform en/of de Website;

 • het faciliteren van transacties op het Platform en/of de Website;

 • het versturen van content naar jou;

 • het optimaliseren van het Platform en/of de Website

sympl verkoopt jouw Persoonsgegevens niet aan commerciële partners, maar deelt jouw Persoonsgegevens aan potentiële werknemers (met inbegrip van contractors, consultants, etc.) in het kader van aanwerving. Zo kan sympl gemonteerde versies van video interviews naar potentiele werknemers (met inbegrip van contractors, consultants, etc.) sturen.

Wanneer je via ons Platform en/of de Website zou worden doorverwezen naar een ander(e) website, platform of applicatie, moet je rekening houden met de voorwaarden die voor die website, dat platform of die applicatie van toepassing zijn.

Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft sympl jouw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat sympl – via haar (sub)verwerkers – jouw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt sympl er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

Niettegenstaande het voorgaande, je erkent uitdrukkelijk dat indien je aangeeft geïnteresseerd te zijn in potentiële werknemers (met inbegrip van contractors, consultants, etc.) gelokaliseerd in het buitenland(met inbegrip van potentiële werknemers (met inbegrip van contractors, consultants, etc.) gelokaliseerd in landen buiten de EER), het voor sympl noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en sympl dus het recht heeft, om jouw Persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de EER.

Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

sympl hanteert de volgende bewaringstermijnen van jouw Persoonsgegevens:

Informatie beschikbaar op social media en internet in het algemeen

Bewaring van de persoonsgegevens tot vier (4) jaar na het verzamelen ervan, of langer indien en zo lang een gerechtvaardigd belang voor sympl aanwezig is.

Contactgegevens

Bewaring van de Persoonsgegevens tot vier (4) jaar na het verzamelen ervan, of langer (i) indien en zo lang nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of (ii) indien en zo lang een gerechtvaardigd belang voor sympl aanwezig is..

Technische informatie

Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum twee (2) jaar vanaf de creatie van de technische informatie, of langer indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor sympl aanwezig is.

Geschiedenis en logs

Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum twee (2) jaar vanaf de creatie van het item of de log, of langer indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor sympl aanwezig is n.


sympl bewaart jouw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)verwerkers kan steeds bij sympl worden opgevraagd.

Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

sympl heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om jouw Persoonsgegevens te Verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. sympl zorgt voor beveiliging van onder meer haar back office. sympl gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices binnen de sector om jouw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden. sympl doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van sympl dient jou er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van jouw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan sympl verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

Wat zijn mijn rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft jou het recht:

 • Op een bevestiging van sympl of jouw Persoonsgegevens al dan niet worden Verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Verwerkt worden;

 • op verbetering door sympl, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;

 • om jouw Persoonsgegevens te laten wissen door sympl;

 • om jouw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;

 • om van sympl de beperking van de Verwerking van jouw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;

 • om jouw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machine-leesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen;

 • om in te gaan tegen de Verwerking van jouw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Je kan deze rechten uitoefenen door je verzoek te richten aan sympl NV, t.a.v. Data Protection Officer, Broederminstraat 36D, 2018 Antwerpen, mark@sympl.be en 03-294.73.59, tezamen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart (het rijksregisternummer mag niet zichtbaar zijn). Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de Verwerking van jouw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ .

Wijzigingen aan deze B2B Verklaring

sympl kan deze B2B Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan de B2B Verklaring. Wijzigingen worden op het Platform en/of de Website gepubliceerd, zodat je te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die sympl verzamelt, hoe sympl deze informatie gebruikt en op welke manier sympl deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze B2B Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op het Platform en/of de Website en zullen, indien noodzakelijk, ter goedkeuring worden voorgelegd.


Toestemming tot vrijgave

Je erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan sympl om jouw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien sympl te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 • te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot het Platform en/of de Website;

 • de algemene voorwaarden van sympl af te dwingen;

 • te reageren op schadevorderingen tegen sympl naar aanleiding van jouw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;

 • de rechten, eigendom en veiligheid van sympl, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

sympl mag jouw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien sympl dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien sympl redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit sympl of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Sympl is niet aansprakelijk indien derden jouw Persoonsgegevens onrechtmatig Verwerken of gebruiken indien sympl deze Persoonsgegevens rechtmatig aan de betrokken derde verschafte.

sympl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onrechtmatig Verwerken of gebruiken van Persoonsgegevens door een derde.

sympl is alleszins slechts aansprakelijk voor de schade die door een Verwerking is veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de verplichtingen onder de AVG. sympl is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzonder, incidentele, indirecte of gevolgschade.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze B2B Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel, Nederlandstalige afdeling, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze B2B Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

Contact?

Indien je vragen of opmerkingen heb over de Verwerking van jouw Persoonsgegevens door sympl, jouw gegevens wil laten verwijderen, of een klacht heeft met betrekking tot de Verwerking van jouw Persoonsgegevens kan je terecht bij sympl NV, t.a.v. Data Protection Officer, Broederminstraat 36D, 2018 Antwerpen, mark@sympl.be en 03-294.73.59